פנסיית נכות

מידע כללי

החל משנת 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיית חובה, המקנה לכל שכיר במשק בעל וותק תעסוקתי  של למעלה מחצי שנה הסדר פנסיוני. במסגרת ההסדר הפנסיוני, קיים רכיב ביטוחי (להלן : פנסיית נכות) המבטיח לעמית פיצוי חודשי במקרה שנבצר ממנו להיות חלק ממעגל העבודה כתוצאה מתאונה ו/או מחלה.

רבים השכירים שכלל אינם מודעים לכך שההסדר הפנסיוני שברשותם אינו מהווה רק סוג של "תוכנית חיסכון" לגיל פרישה, אלא מקנה רשת ביטחון במקרה של אובדן יכולת השתכרות.

פנסיית נכות מהווה חלף הכנסה, ומשלמת קצבה חודשית לעמית שכושר השתכרותו נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו כשיר לעסוק בכל עבודה התואמת את השכלתו, הכשרתו וניסיונו המקצועי, לתקופה העולה על 90 ימים רצופים.

גובה הפיצוי נקבע על פי אחוזי הנכות, גיל העמית, שכרו ומסלול הקרן הנבחר. על פי רוב במקרה של אובדן כושר עבודה מלא, העמית זכאי לפיצוי חודשי המהווה 75% משכרו המבוטח, דבר המאפשר שמירה על רמת החיים המוכרת לעמית.

הצטרפות להסדר פנסיוני כפופה לחיתום רפואי – תהליך המבוצע על ידי הקרן שמטרתו לבחון ולאמוד את הסיכון הביטוחי הטמון בעמית הספציפי בהתאם למצבו הרפואי.

במסגרת חיתום רפואי, הקרן עלולה לקבוע החרגות וסייגים לכיסוי הביטוחי בשל מצב רפואי קודם. עמית שנבצר ממנו לעבוד בשל מצב רפואי קודם, יהיה זכאי לקבלת קצבה, ובתנאי שצבר למעלה מ 60 חודשי חברות  רצופים (5 שנים), טרם מועד קרות מקרה הביטוח.

הגשת תביעה :

בעת הגשת תביעה לקרן הפנסיה וקבלת פנסיית נכות, העמית נדרש למלא טופסי תביעה, להמציא מסמכים רפואיים תומכים, אישור רופא תעסוקתי ו/או רופא מומחה, אישורי מחלה תואמים, לצרף מסמכים נלווים ולעקוב אחר ההתנהלות הבירוקרטית מול חברת הביטוח.

וועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה, היא זו שדנה וקובעת את אחוזי הנכות ואי הכושר של העמית (לעיתים, כלל ללא נוכחותו), וכנגזרת מכך נקבעת זכאותו או אי זכאותו לקבלת קצבת פנסיית נכות.

במקרים בהם הוועדה אכן מאשרת את זכאותו של העמית לקבלת פנסיית נכות, על פי רוב היא נקבעת לתקופה זמנית, והעמית מצידו נדרש פעם אחר פעם להמציא מסמכים עדכניים התומכים במצבו לצורך אישור הארכת הזכאות.

במקרים של זכאות קיימת מגורם ממשלתי (תאונת עבודה, נכות ממשרד הביטחון וכו'…) ישנו קיזוז "כפל קצבאות", וקצבת פנסיית הנכות עלולה להיפגע אין לכדי ביטולה.

מה עושים במקרה של קבלת דחייה מקרן הפנסיה?

קרנות הפנסיה לא ממהרות להכיר בזכאותם של עמיתיהם לקבלת פנסיית נכות, ובקרים רבים "נאחזות" בעת דחיית התביעה בטענה של "אי עמידה בתנאי התקנון".

היכרות והבנה מעמיקה עם תנאי התקנון, הבנייה נכונה של התיק הרפואי והגשה מקצועית עשויים להגדיל באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה בתביעה.

המעבר עבור אדם שנמצא חלק ממעגל העבודה, פעיל ויצרני למצב של תלות בזולת, והסתמכות על חסדן של קרנות הפנסיה לקבלת קצבה היא קשה מנשוא.

היעדר השתכרות וחוסר יכולת להיות חלק ממעגל העבודה מהווה מעמסה פיזית וכלכלית כאחד, על העמית וכל התא המשפחתי.

אנחנו כאן בכדי לעזור לכם להבטיח שתביעתכם לא תידחה מתוך חוסר ידע, ביורוקרטיה קשה ומתישה או סיבות אחרות שאינן מוצדקות.

נבחרת המומחים שלנו תבחן את הכיסויים הביטוחיים שברשותכם,

תסייע בהבניית התיק הרפואי, ותטפל בהגשת התביעה לחברת הביטוח תוך ליווי צמוד והדרכה כנדרש.